Regulamin w zakresie świadczenia usług serwisowych KOMP-SERWIS24 Jarosław Jachimowski

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.

Regulamin dotyczy warunków współpracy między firmą KOMP-SERWIS24 Jarosław Jachimowski zwaną w dalszej części serwisem a klientem zwanym w dalszej części zleceniodawcą, w zakresie napraw sprzętu IT, Telefonów, Tabletów, Apple, Nawigacji, Telewizorów . Skorzystanie z usług, czyli zlecenie naprawy sprzętu oznacza jednocześnie akceptację zawartych poniżej warunków.

Warunki serwisowe oraz przebieg naprawy

 1. Na wydanie diagnozy i wycenę naprawy serwis zastrzega sobie od 2 do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie do 14 dni roboczych na naprawę sprzętu licząc od dostarczenia do serwisu. W przypadku wyniknięcia niespodziewanych komplikacji, jak wady ukryte, brak dostępności części, inne usterki nie zgłoszone wcześniej, zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia naprawy do czasu aż będą warunki umożliwiające jej ukończenie. Zleceniodawca w takiej sytuacji może zrezygnować z kontynuowania naprawy.
 3. W przypadku, gdy uszkodzony sprzęt był wcześniej naprawiany przez inne serwisy, nosi ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji, serwis zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu zleceniodawcy) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy (jeśli zaistnieją) oraz ewentualnej przesyłki w obie strony (zgodnie z aktualnym w danej chwili z cennikiem).
 4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie transportu od zleceniodawcy do serwisu. W przypadku zauważenia uszkodzeń i wad, o których zleceniodawca nie poinformował wcześniej, serwis uznaje iż powstały one w trakcie transportu i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności a ewentualne koszty ich naprawy pokrywa zleceniodawca.
 5. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane zawarte na nośnikach dołączonych do sprzętu, ich utratę lub uszkodzenie.
 6. Serwis informuje że ze względu na dokonywane czynności diagnostyczne i serwisowe sprawność użytkowa i oraz stan wizualny sprzętu może ulec pogorszeniu. Są to np. ukryte pęknięcia obudowy, zalania, przetarte przewody, tasiemki, itp. Wynika to głównie z wad konstrukcyjnych które ujawniają się dopiero podczas podejmowania w.w. czynności. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa zleceniodawca.
 7. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 30 dni od daty poinformowania zleceniodawcy o możliwości odbioru sprzętu, bądź nie podjęcia przez zleceniodawcę decyzji o terminie wysyłki – naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł. brutto dziennie, którą musi pokryć zleceniodawca. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania zleceniodawcy o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.).
 8. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z serwisu w terminie 3 miesięcy od daty poinformowania zleceniodawcy o możliwości odbioru, lub przez ten czas nie zostanie podjęta przez zleceniodawcę decyzja o terminie odesłania sprzętu, sprzęt ulega utylizacji.

Płatności

Uregulowania płatności za usługi można dokonać na 3 sposoby:

 1. Zleceniodawca za należności dokonuje przelewu na Konto Bankowe Firmy: KOMP-SERWIS24 Jarosław Jachimowski ul. Beksińskiego 4, 38-500 Sanok PKO BP: 50 1020 2980 0000 2002 0055 4774
 2.  Przekazania należności przy odbiorze paczki od kuriera (pobranie) – opcja płatna dodatkowo – 5zł.
 3. Zapłacić gotówką odbierając osobiście sprzęt w punkcie mieszczącym się na ul. Beksińskiego 4 w Sanoku

Do każdej wykonanej usługi wystawiamy paragon a na życzenie Fakturę VAT

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacja uwzględniana jest tylko i wyłącznie na podstawie okazania wystawionej przez serwis karty gwarancyjnej.
 2. Długość okresu gwarancyjnego jest zależna od rodzaju wykonanej usługi – okres gwarancyjny jest najczęściej przedstawiony w specyfikacji danej usługi a także jest wyszczególniony na wystawionej przez serwis karcie gwarancyjnej. W przypadku, gdy sprzęt nosi znamiona wcześniejszej ingerencji, lub jego stan budzi wątpliwości, serwis zastrzega sobie prawo do zmiany okresu gwarancyjnego dla każdej usługi.
 3. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.
 4. W przypadku zgłoszenia naprawy reklamacyjnej, gdy w sprzęcie objętym gwarancją udzieloną przez serwis, wystąpiła inna niż naprawiana przez serwis usterka, zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnej naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy, zleceniodawca sprzętu zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy, (jeśli zaistnieją) oraz ewentualnej przesyłki w obie strony (zgodnie aktualnym w danej chwili z cennikiem).
 5. W przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych, serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji.
 6. Serwis zastrzega sobie od 7 do 30 dni roboczych na realizację reklamacji, czas ten może ulec zmianie z powodu wyniknięcia niespodziewanych komplikacji takich jak inne od zgłoszonej ukryte wady, czy niedostępność niezbędnych podzespołów. W takim przypadku serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu reklamacji do czasu aż zaistnieją warunki umożliwiające jej dokończenie. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu, lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej nadaniu.
 7. W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancyjny jest przedłużany o czas pobytu sprzętu w serwisie w ramach naprawy gwarancyjnej. Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej, okres gwarancyjny NIE jest naliczany od nowa.
 8. Serwis w szczególnych przypadkach, ma prawo dołączyć do powyższych warunków gwarancyjnych osobne załączniki, które obowiązują jednocześnie z powyższymi warunkami i tworzą z nimi jednolitą całość.